31.3.07

Suraj ki talaashJab main jaaga sooraj ke jaagne se pahle. Somewhere in the hills of Mukteshwar.

No comments: